2008-01-27 16:55 #0 av: CarolineJ

Utdrag från skatteverket om vigsel och hindersprövning mm

  

Hindersprövning

Innan ni kan ingå äktenskap eller registrerat partnerskap måste ni ansöka om hindersprövning. Ansökan om hindersprövning ska göras gemensamt på det skattekontor där någon av er är folkbokförd. Ansökan ska vara i original. Den som inte är folkbokförd i Sverige ska styrka sin identitet, medborgarskap och civilstånd. Ansökan görs på blankett SKV 7680.

När hindersprövningen är klar utfärdar skattekontoret "Intyg om hindersprövning/vigsel" eller "Intyg för registrering av partnerskap".
Intyget ska tas med till vigselförrättaren och gäller i fyra månader.

Mer information om hindersprövning får du om du kontaktar Skatteupplysningen.

Hindersprövning för vigsel

I svensk lag finns följande hinder mot äktenskap:

  • Ålder - Du som är under 18 år får inte gifta dig utan tillstånd.
  • Släktskap - Ni som är nära släkt får inte gifta er med varandra.
  • Du som redan är gift/registrerad partner får inte ingå nytt äktenskap.

Om ingen av er är svensk medborgare eller bosatt i Sverige måste var och en av er dessutom vara fri från äktenskapshinder enligt lagen i hemlandet.

För att intyga detta bör ni skaffa

  • Ett intyg från behörig hemlandsmyndighet som anger bådas namn och att ni har rätt att gifta er med varandra. Det är bara ett fåtal länder som kan utfärda detta slags intyg och därför får ni i stället skaffa intyg enligt nästa punkt:
  • Ett intyg från behörig hemlandsmyndighet om vilka regler som gäller enligt det landets lagar.

Hindersprövning för registrering av partnerskap

Vid hindersprövning för registrering av partnerskap tillämpas alltid svensk lag.

Följande hinder finns:

  • Ålder - Du som är under 18 år får inte ingå registrerat partnerskap.
  • Släktskap - Ni som är nära släkt får inte ingå registrerat partnerskap.
  • Du som redan är gift/registrerad partner får inte ingå registrerat partnerskap.

Dessutom måste minst en av er ha hemvist i Sverige och vara medborgare i Sverige, Danmark, Island, Nederländerna eller Norge. Om detta krav inte är uppfyllt krävs i stället att en av er har hemvist i Sverige sedan minst två år.

Äktenskapscertifikat

Äktenskapscertifikat utfärdas för svenska medborgare och är avsett för vigsel inför utländsk myndighet. Det är bara den svenska medborgarens behörighet att ingå äktenskap och identitet som kontrolleras. Det är dock lämpligt att de uppgifter som ska anges om den blivande maken styrks med något intyg, t.ex. kopia av passet. På så sätt undviker ni att uppgifterna blir felaktiga i certifikatet med de problem som detta kan medföra hos den myndighet där certifikatet ska visas upp.

Varje land har sina speciella bestämmelser angående vigsel. Det är viktigt att du själv tar reda på vad som behövs genom att fråga på det aktuella landets ambassad. Adresser och telefonnummer hittar du i Utrikesdepartementets listaextern länk, öppnas i nytt fönster.

Du ansöker om äktenskapscertifikat på blankett "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran", SKV 7881.

Mer information om äktenskapscertifikat får du om du kontaktar Skatteupplysningen.

Anmälan om efternamn

I samband med ansökan om hindersprövning eller registrering av partnerskap bör man även anmäla vilket efternamn var och en ska bära i äktenskapet. Anmälan görs på blanketten SKV 7631/SKV7631a. Mer om efternamn hittar du här!

Vigsel i Sverige

I Sverige kan man vigas antingen kyrkligt eller borgerligt.

Inför vigseln utfärdar Skatteverket ett intyg om hindersprövning och ett om vigseln. Dessa intyg ska lämnas till vigselförrättaren som efter vigseln fyller i intyget och återsänder det till Skatteverket. Vigseln registreras i folkbokföringen.

Kyrklig vigsel bokas i församlingen. Adress och telefonnummer till de svenska församlingarna finns på www.svenskakyrkan.seextern länk, öppnas i nytt fönster. Borgerlig vigsel bokas hos tingsrätten eller kommunens kansli.

Vigsel i utlandet

I utlandet kan ni gifta er hos svensk eller utländsk myndighet.

Vill ni gifta er i utlandet kan ni göra det på svensk ambassad/konsulat eller hos svenska kyrkan. Utrikesdepartementetextern länk, öppnas i nytt fönster har information om vilka ambassader som ni kan gifta er på. Svenska kyrkan i utlandet, www.svenskakyrkan.se/skut/extern länk, öppnas i nytt fönster har uppgift om var ni kan gifta er enligt svenska kyrkans ordning. Ska ni gifta er inför svensk myndighet tar ni med er intyg om hindersprövning.

Vid vigsel inför utländsk myndighet kan det behövas ett äktenskapscertifikat. Efter vigseln måste ni själva visa upp ett intyg som styrker att vigseln har ägt rum. Skatteverket gör sedan en bedömning av om vigseln är giltig i Sverige och registrerar den i folkbokföringen.

 

Relaterade länkar

Av: CarolineJ

Datum för publicering

  • 2008-01-27